Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tady pramení výhody

...je program výhod pro občany města Luhačovice.

Každý občan města má možnost po splnění podmínek programu získat na základě provedené registrace kartu výhod. Karta výhod opravňuje jejího držitele k čerpání slev a výhod na kulturní akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra. Kromě KKC Elektra se do programu zapojují i další subjekty, u kterých lze čerpat slevy a výhody

 

V prosinci 2023
20% na akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra
10% na jednorázové vstupné Městská plovárna
10% z jednorázového vstupného na sportovní a regenerační služby v SC Radostova
10% na objednávku vánočního cukroví Hotel Litovel 
10% slevu z nákupu na všechny druhy oplatků a dárkového zboží v obchůdcích Oplatky Clip
10% na objednávky nanuků a krabičkových zmrzlin u Petrova zmrzlina
25% sleva na vstup do dvoupatrového wellness a saunového světa hotelu Nivamare. Nabídka platí do 8. 12. 2023 každou neděli až čtvrtek.
20% sleva na procedury. Nabídka platí do 8. 12. 2023 každou neděli až čtvrtek Nivamare 
10% slevu z nákupu na všechny druhy trdelníků a kávy od Trdelníky Lišák
10% na langoše v nově otevřeném stánku p. Polákové vedle hotelu Alexandrie
10% sleva z nákupu funkčních triček a cyklodresů v Městském turistickém a informačním centru
Ke každému nákupu zboží v informačním centru získáte balící papír zdarma v Městském turistickém a informačním centru
 
V listopadu
20% na akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra
10% na jednorázové vstupné Městská plovárna
10% z jednorázového vstupného na sportovní a regenerační služby v SC Radostova
10% na útratu v restauraci 10% na objednávku vánočního cukroví Hotel Litovel 
10% slevu z nákupu na všechny druhy oplatků a dárkového zboží v obchůdcích Oplatky Clip
10% na objednávky nanuků a krabičkových zmrzlin u Petrova zmrzlina
10% slevu z nákupu na všechny druhy trdelníků a kávy od Trdelníky Lišák
20% na procedury (masáže, koupele, obklady zad) v lázeňském hotelu Nivamare

každou neděli – čtvrtek. Objednávejte se prosím telefonicky na +420 577 131 326 nebo e-mailem: wellness@nivamare.cz

25% slevu na vstup do krásného dvoupatrového wellness a saunového světa v lázeňském hotelu Nivamare
 Ke každému nákupu zboží v informačním centru získáte překvapení zdarma v Městském turistickém a informačním centru

 

Podmínky získání karty

 • Žádat o vydání karty mohou pouze osoby starší 15 let, osoby mladší mají nárok na dětskou/studentskou slevu dle ceníku.
 • Vyplnění žádosti o vydání karty osobně na městském informačním centru Luhačovice. Formulář ke stažení zde.
 • Jakmile bude karta připravena, bude žadateli zaslán e-mail nebo SMS.
 • Žadatel se následně dostaví na městské informační centrum, kde mu bude karta po prokázání trvalého bydliště vydána. Ověření trvalého bydliště se provádí předložením občanského průkazu nebo pasu. Zároveň je nezbytný podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro urychlení si jej můžete stáhnou ZDE, vytisknout, podepsat a přinést jej již připravený.

Pravidla programu Tady pramení výhody

 • Správcem programu je Kulturní a kongresové centrum Elektra, p.o., Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281
 • Vydání první karty je bezplatné.
 • Karta je nepřenosná a opravňuje jejího držitele k nákupu nejvýše jedné zvýhodněné vstupenky na konkrétní akci, tedy při nákupu je nezbytné předložit takový počet karet, jaký je počet žádaných zvýhodněných vstupenek. Uvedené pravidlo se vztahuje na nákup vstupenek na akce pořádané KKC Elektra, p.o., ostatní partneři programu určují výši slevy a možnosti jejího uplatnění dle vlastního uvážení.
 • Karta je platná pro daný kalendářní rok a za tímto účelem je opatřena ochrannou známkou s uvedením příslušného roku. Prodloužení platnosti karty se provádí od 1. 1. příslušného kalendářního roku, pro který je karta žádána. Pro obnovení platnosti karty je potřeba přinést kartu na městské informační centrum a předložit občanský průkaz nebo pas za účelem ověření trvalého bydliště.
 • Nárok na slevu lze uplatnit na akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra, p.o. IČ 00373281 a u partnerů označených u vstupu samolepkou s názvem programu Tady pramení výhody.
 • Správce programu si vyhrazuje právo z programu některé akce vyloučit. Pokud taková situace nastane, bude tato informace uvedena v programu, popřípadě ji poskytne personál městského informačního centra.
 • Slevy nelze kombinovat, držitel karty se musí před nákupem vstupenky rozhodnout, zda-li požaduje uplatnit slevu na základě karty výhod, nebo například jako senior nebo student.
 • Ztrátu karty je její držitel povinen neprodleně ohlásit na městském informačním centru a bude mu vydána karta náhradní za poplatek 50,- Kč.

 

Informace o ochraně osobních údajů

 1. Správce osobních údajů: Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vás rádi informovali o sběru, zpracování a použití Vašich osobních údajů správcem programu Kulturním a kongresovým centrem Elektra, p.o., se sídlem Masarykova 950, Luhačovice, PSČ 763 26, IČ OO373281 (dále jen „KKC“) v souvislosti s žádostí o vydání karty výhod v rámci programu Tady pramení výhody.
 2. Účel zpracování osobních údajů, zpracovávané osobní údaje: KKC Vaše poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem Vašeho zájmu o účast v rámci programu Tady pramení výhody. Pro účast v uvedeném programu je nutné poskytnout potřebné osobní údaje pro registraci z důvodu následného vydání věrnostní karty a komunikaci o službách v rámci programu. V rámci registračního formuláře mohou být zpracovávány osobní údaje kontaktní osoby, jejímž jménem je registrace prováděna a dále kontaktní údaje na tuto osobu, jako je jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email a telefon.
 3. Příjemci osobních údajů, předávání osobních údajů: V KKC jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje nejsou předávány jiným správcům osobních údajů, pokud s tím nebudete výslovně souhlasit. Příjemcem osobních údajů jsou dále v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem orgány veřejné moci a auditorská společnost.
 4. Doba zpracování a uchování osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou uchovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu účasti zákazníka v programu Tady pramení výhody. Po této době nebudou data zpracovávána, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat osobní údaje po dobu delší, v souvislosti s konkrétním případem.
 5. Vaše práva: Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:
 6. (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy
  (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  (v) na omezení zpracování osobních údajů,
  (vi) na přenositelnost údajů a
  (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
  Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás KKC zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude KKC oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
  Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás KKC zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. KKC opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že KKC zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po KKC požadovat vysvětlení.
  Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, KKC vymaže Vaše osobní údaje pokud:
  (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  (ii) zpracování je protiprávní,
  (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to KKC ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po KKC požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby KKC Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, KKC nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
  Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů KKC. V případě, že KKC neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Správce programu KKC neprovádí na základě získaných osobních údajů automatické rozhodování a profilování. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla KKC nebo e-mailem na info@mdkelektra.eu. KKC si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.
Nahoru